Juridische informatie

Dit privacybeleid is van kracht vanaf: <09/05/2018>

Dit privacybeleid legt uit hoe Abbott nv, met maatschappelijke zetel in B-1300 Waver, avenue Einstein 14, en met ondernemingsnummer 0430.044.007 (RPR Nijvel), inclusief haar dochterondernemingen en filialen, samen “Abbott” genoemd, de persoonsgegevens controleert die u verstrekt op de websites Abbott.be met een link naar dit privacybeleid (hierna de “website” genoemd). Tenzij specifiek anders vermeld, geldt dit privacybeleid niet voor persoonsgegevens die offline over u worden verzameld, op websites van Abbott zonder link naar dit privacybeleid of websites van derden waarnaar op deze website een link geplaatst kan zijn, of op inlichtingen die op anonieme wijze op de website verzameld worden. Uw gebruik van deze website is onderworpen aan dit privacybeleid en de onlinegebruiksvoorwaarden.
Lees dit privacybeleid alvorens persoonsgegevens te gebruiken of naar de website te versturen.

Alvorens persoonsgegevens in te vullen of naar de website te versturen, zal u gevraagd worden dit privacybeleid elektronisch te accepteren. Om de voorwaarden te accepteren betreffende de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt en overgemaakt, moet u dit privacybeleid accepteren door op de knop "Ik accepteer het privacybeleid" op de contactpagina's te klikken. Door op deze knoop te klikken en deze website te bezoeken aanvaardt u dat uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en overgemaakt zoals beschreven in dit privacybeleid. Dergelijke instemming en aanvaarding zullen even geldig beschouwd worden als de schriftelijke ondertekening van dit privacybeleid, en dit privacybeleid zal worden verondersteld te voldoen aan alle schriftelijke voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving, ongeacht het feit dat het elektronisch werd verstuurd en aanvaard. Onze gegevens over uw aanvaarding van dit privacybeleid en de datum ervan en alle toekomstige wijzigingen aan dit privacybeleid zullen als afdoend en als schriftelijk bewijs van uw instemming worden beschouwd.

Wat betekent "persoonsgegevens" zoals gebruikt in dit privacybeleid?

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u identificeren, die gebruikt kunnen worden om u te identificeren en gegevens over u die u verstuurt naar deze website en/of via deze website worden verzameld. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer evenals uw antwoorden op vragenlijsten, formulieren en enquêtes gepost op de website, met uitzondering van enige anonieme informatie.

Passieve verzameling van niet-identificerende informatie

De website kan informatie verzamelen over uw bezoeken aan de website zonder dat u actief dergelijke informatie verstuurt. Dergelijke informatie kan verzameld worden met verschillende technologieën, zoals cookies en webbakens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Webbakens (ook GIF-bestanden, pixels of internettags genoemd) helpen de websiteprovider een unieke cookie in uw browser te herkennen. Uw internetbrowser geeft automatisch bepaalde informatie door aan de website, zoals het internetadres van de website die u net bezocht hebt en de browserversie op uw computer. Technologieën voor passieve informatieverzameling kunnen het gebruik van deze website vergemakkelijken door een betere dienstverlening van de websiteprovider mogelijk te maken, de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker, statistieken samen te stellen, trends te analyseren en anderszins deze website te beheren en te verbeteren. Sommige functies van deze website kunnen niet werken zonder gebruikmaking van technologieën voor passieve informatieverzameling. Informatie verzameld via deze technologieën kan niet gebruikt worden om u te identificeren zonder bijkomende identificeerbare informatie en bijkomende identificeerbare informatie zal niet gelinkt worden met informatie verzameld via dergelijke trackingtechnologieën. Onder de paragraaf ‘Welke keuzes heb ik in verband met de manier waarop mijn persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?’ vindt u informatie over het beperken en uitschakelen van trackingtechnologie.

Welke keuzes heb ik in verband met de manier waarop mijn persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?

U kunt de hoeveelheid en het type verwerkte persoonsgegevens beperken door op deze website geen persoonsgegevens in te vullen in formulieren en gegevensvelden. Sommige onlinediensten op deze website zijn alleen beschikbaar wanneer de juiste persoonsgegevens verstrekt worden. Andere gedeelten van de website kunnen vragen of u wilt opgenomen worden in contactlijsten voor informatie, gebeurtenissen, enquêtes die voor u van belang kunnen zijn.
Sommige webbrowsers bieden de mogelijkheid het gebruik van trackingtechnologieën die niet-identificerende informatie verzamelen, te beperken of uit te schakelen.

Hoe weet ik of Abbott zijn privacybeleid bijgewerkt heeft?

Indien Abbott zijn privacybeleid wijzigt, zullen deze wijzigingen opgenomen worden in een bijgewerkte versie van het privacybeleid en wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de datum van van kracht worden bovenaan dit privacybeleid te updaten. Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, houdt Abbott zich het recht voor van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid afgestemd op de technologische vooruitgang, wettelijke en regelgevende wijzigingen en goede bedrijfspraktijken.

AVG

Voor personen die gevestigd zijn in de EER: De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (“GDPR” - "AVG") zorgt voor de aanpassing en bijwerking van de rechten die u hebt in verband met uw persoonsgegevens en hetgeen bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken daarmee mogen en moeten doen. De verordening verplicht ons tevens tot het aan u verstrekken van de volgende informatie in aanvulling op de informatie die u al hebt ontvangen: Deze aanvullende kennisgeving annuleert en vervangt alle niet-compatibele informatie die we eerder aan u hebben verstrekt.

Overige rechten
De AVG introduceert nieuwe en uitgebreidere rechten in verband met uw persoonsgegevens naast de rechten die al aan u zijn meegedeeld. Deze zijn:

 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft te corrigeren of verwijderen;
 • Het recht om u op elk moment af te melden voor de ontvangst marketing materiaal van ons; Dit recht wordt vermeld aan het einde van elke e-mail die u van ons ontvangt.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft;
 • Het recht om in bepaalde gevallen vanwege gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen die bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren in verband met u, zoals analyses op basis van gedrag. Zie het hoofdstuk over cookies van de privacyverklaring voor meer informatie over het uitoefenen van dit recht als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
 • In geval u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt met uw toestemming of als onderdeel van een contract, het recht van overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan u, of indien dit technisch voor ons mogelijk is, aan een ander bedrijf;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming of op ontvangst van vergoeding voor schade die u lijdt, en;
 • Het recht om uw instemming met verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

Overige informatie die u nodig hebt

 • Internationale overdracht - het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens over moeten dragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het niveau dat door de EU wordt vereist. Om uw persoonsgegeven te beschermen zullen we een dergelijke overdracht alleen uitvoeren op basis van (i) een besluit van de Europese Commissie dat de overdracht toestaat, of (ii) op grond van EU goedgekeurde modelcontractbepalingen. Wij wijzen u erop dat Abbott een gegevensoverdracht overeenkomst heeft afgesloten op basis van de EU modelcontractbepalingen voor de overdracht van uw persoonsgegevens van de EER naar derde landen, inclusief de Verenigde Staten. Om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de EU modelcontractbepalingen die we gebruiken voor het exporteren van uw persoonsgegevens vanuit de EER, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (gegevens hieronder).
 • Opslag -Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor het leveren en beschikbaar stellen aan u van de apps, services of producten waar u om hebt verzocht, of conform wettelijke vereisten, inclusief in verband met een contract of de veiligheid van een product of medische apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke klantendienst of de EU-DPO via de onderstaande gegevens.
 • Waarom hebben we uw gegevens nodig - Het verstrekken van persoonsgegeven aan Abbott is verplicht om te voldoen aan de voorwaarden van een contract dat u met Abbott hebt afgesloten, om u een product of dienst waar u om hebt verzocht te leveren of om te voldoen aan plaatselijke EU-wetgeving, zoals wetgeving in verband met de veiligheid van een product of medische apparatuur . Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens betekent dat Abbott u het product of de dienst waar u om hebt verzocht, niet kan leveren.
 • Data Protection Officer: als u vragen hebt in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze EU DPO via http://www.eu-dpo.abbott.com/

Onlinegebruiksvoorwaarden

Deze onlinegebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf: <09.09.01>

Deze onlinegebruiksvoorwaarden bepalen uw toegang tot de website Abbott.be (hierna genoemd de “Website”) gecontroleerd door Abbott SA/NV, met maatschappelijke zetel in B-1300 Waver, avenue Einstein 14, met ondernemingsnummer 0430.044.007 (RPR Nijvel), inclusief haar dochterondernemingen en filialen (samen “Abbott” genoemd), die een link bevat naar deze onlinegebruiksvoorwaarden. Deze onlinegebruiksvoorwaarden gelden niet voor websites van Abbott die geen link bevatten naar deze onlinegebruiksvoorwaarden, of websites van derden waarvan op deze Website links geplaatst kunnen zijn. Uw gebruik van de Website is onderworpen aan deze onlinegebruiksvoorwaarden en het privacybeleid waarnaar de Website een link bevat.
Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Abbott zich het recht voor deze onlinegebruiksvoorwaarden te wijzigen afgestemd op de technologische vooruitgang, wettelijke en regelgevende wijzigingen en goede bedrijfspraktijken. Indien Abbott deze onlinegebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen deze wijzigingen opgenomen worden in een bijgewerkte versie van deze onlinegebruiksvoorwaarden en wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de inwerkingtredingdatum bovenaan deze onlinegebruiksvoorwaarden te aan te passen. Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u de huidige versie van deze onlinegebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en erdoor gebonden bent. Indien u niet instemt met deze onlinegebruiksvoorwaarden of ontevreden bent over deze website, is de enige en uitsluitende oplossing deze website niet meer te gebruiken.

Disclaimers

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

a.Hoewel we ons inspannen om op deze website recente ontwikkelingen inzake psoriasis te verschaffen, staan we niet in voor de nauwkeurigheid, de doeltreffendheid en de geschiktheid van de informatie op deze website. Iedereen neemt de volle verantwoordelijkheid en risico’s op zich die voortvloeien uit het gebruik van deze website. De informatie wordt aangeboden "ZOALS ZE IS" en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Abbott behoudt zich het recht voor om het even wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving, informatie op de website toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Abbott garandeert niet dat de functies van de website of de inhoud ervan niet onderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat de website of de server waarop de website opgeslagen is vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

b. Abbott doet geen verklaringen of biedt geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie of de inhoud gepost op de website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Abbott hierbij alle impliciete en expliciete verklaringen en garanties van de hand die ontstaan uit wetten, contracten of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot garanties in verband met latente/verborgen gebreken, garanties inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht of niet-schending. Abbott is in geen geval verantwoordelijk voor welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, ernstige, of incidentele schade (inclusief winstverlies, omzetverlies, bedrijfsschade, besparingsverlies, gegevensverlies en vorderingen van derden) die voortvloeit uit of verband houdt met het bestaan of het gebruik van de website en/of de informatie of inhoud gepost op de website, ongeacht of Abbott op de hoogte gebracht is van de mogelijkheid van dergelijke schade, inclusief nalatigheid en grove nalatigheid, voor zover toegestaan conform de toepasselijke wetgeving.

c. In zoverre wettelijk toegelaten, is Abbott niet verantwoordelijk en biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, de doeltreffendheid, de tijdigheid en geschiktheid van de informatie of inhoud verkregen van derden, inclusief links naar of van websites van derden.

d. Abbott is van plan de website regelmatig te updaten, voor zover toegestaan conform de toepasselijke wetgeving, maar is niet verplicht de inhoud te updaten.

Uw gebruik

U begrijpt, erkent en stemt in met het volgende:

a. Door de website te gebruiken gaat u ermee akkoord onze op de website of servers geposte elektronische informatie niet te verstoren of te onderscheppen. U gaat er ook mee akkoord niet te proberen de beveiligingsfuncties van de website te omzeilen en zich te houden aan alle toepasselijke, lokale, nationale en internationale wetten, regels en reglementeringen.

b. U verleent Abbott het recht de inhoud te gebruiken die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de website (indien van toepassing), volgens deze onlinegebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website, op een door Abbott gekozen manier, inclusief, maar niet beperkt tot het kopiëren, weergeven, presenteren of publiceren ervan in om het even welk formaat en op om het even welke drager, hem te wijzigen, te incorporeren in ander materiaal of op basis ervan een afgeleid werk te maken. U kent Abbott onherroepelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten toe met betrekking tot de inhoud die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de website (indien van toepassing), inclusief alle patrimoniale rechten zoals het recht van reproductie, distributie, bekendmaking aan het publiek, aanpassing en vertaling, voor de exploitatie van dergelijke rechten met om het even welke en alle middelen, onder om het even welke vorm en op om het even welke drager, wereldwijd, dit voor de respectievelijke beschermingstermijnen van de relevante rechten. Voor zover toegestaan door de toepasselijk wetgeving doet u afstand van alle morele rechten (inclusief alle rechten van auteurschap, integriteit, bekendmaking en herroeping en alle andere rechten bekend als of waaraan gerefereerd wordt als morele rechten) die u hebt op de inhoud die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de website (indien van toepassing) en u stemt in met alle handelingen van Abbott, die bij afwezigheid van dergelijke toestemming, inbreuk zouden maken op dergelijke morele rechten.

c. Tenzij vooraf door Abbott uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen, zullen mondelinge, schriftelijke, of elektronische berichten (zoals feedback, vragen, commentaren, suggesties, ideeën, enz.) van een websitegebruiker aan Abbott niet als een vertrouwelijke relatie beschouwd worden. Indien de website vraagt of verzoekt dergelijke informatie te verstrekken, en deze informatie bevat die de websitegebruiker kan identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zal Abbott deze informatie verkrijgen, gebruiken en bewaren overeenkomstig het privacybeleid van de website. Diegene die informatie verzendt naar Abbott is volledig verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief de waarheidsgetrouwheid, de nauwkeurigheid en de niet-schending van de eigendomsrechten of de persoonlijke levenssfeer van anderen.

Intellectuele eigendom

De op de website gepubliceerde informatie, documenten en bijbehorende afbeeldingen (de "informatie") zijn de exclusieve eigendom van Abbott met uitzondering van de informatie verstrekt door derden onder contract bij Abbott. Gebruik van de informatie is toegestaan op voorwaarde dat (1) het correcte copyrightteken op alle kopieën voorkomt; (2) de informatie uitsluitend gebruikt wordt voor informatieve, niet-commerciële of persoonlijke doeleinden; (3) de informatie op geen enkele manier gewijzigd wordt; en (4) de op de website beschikbare afbeeldingen niet gebruikt worden zonder de begeleidende tekst. Abbott is niet verantwoordelijk voor de inhoud verstrekt door derden, en het is verboden dergelijk materiaal te verspreiden zonder de toestemming van de eigenaar van de auteursrechten. Behoudens zoals hierboven toegestaan, zal aan niemand een vergunning of recht, expliciet of impliciet, toegekend worden onder enig patent, handelsmerk of ander eigendomsrecht van Abbott. Handelsmerken en handelsnamen van Abbott mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott.

Privacy en veiligheid

Abbott doet al het mogelijke om uw onlineprivacy te beschermen. We begrijpen het belang van privacy voor gebruikers van deze website. Ons gebruik van persoonlijke identificeerbare informatie wordt geregeld door het privacybeleid van deze website en door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan dit privacybeleid. Abbott zal uw identificeerbare persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de toepasselijke wetten. U erkent en aanvaardt dat, niettegenstaande de nodige beveiligingen van Abbott om onbevoegde toegang of onderschepping te voorkomen, bij het invoeren van uw identificeerbare persoonsgegevens, geen absolute beveiliging kan gegarandeerd worden.
In het onwaarschijnlijke geval van onderschepping of onbevoegde toegang niettegenstaande onze inspanningen, inclusief in geval van nalatigheid of grove nalatigheid, zal Abbott niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke onderscheppingen of onbevoegde toegang of rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, incidentele of ernstige schade (inclusief winstverlies, bedrijfsschade, besparingsverlies, gegevensverlies en vorderingen van derden) geleden door een gebruiker zelfs indien Abbott vooraf op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, Abbott garandeert expliciet noch impliciet dat de door gebruikers verstrekte informatie vrij zal zijn van onderschepping of onbevoegde toegang.

Beperking van de aansprakelijkheid
Abbott neemt niet de aansprakelijkheid op zich voor het materiaal, de informatie en de adviezen die verstrekt of gepost worden op, of anderszins beschikbaar zijn via de website. Vertrouwen op dit materiaal, deze informatie en adviezen is uitsluitend op uw eigen risico. Abbott ontkent elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website, of de inhoud ervan, inclusief in geval van verborgen/latente defecten voor zover toegestaan conform de toepasselijke wet.

De website en de inhoud van de website worden verstrekt op een “zoals het is”- en “zoals beschikbaar”-basis, met alle fouten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, zullen Abbott, zijn directeurs, werknemers of agenten (hierna “Abbott-partijen” genoemd) in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, onder enige wettelijke theorie, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de website, de inhoud van de website, inclusief speciale, onrechtstreekse, hoge, incidentele, morele of ernstige schade, inclusief maar niet beperkt tot winstverlies, bedrijfsschade, besparingsverlies, gegevensverlies of schade ten gevolge van vertraging, onderbreking van de dienst, virussen, deleten van bestanden of elektronische berichten, of fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in de website of de inhoud van de website, ongeacht dit al dan niet nalatigheid of grove nalatigheid is van Abbott en ongeacht Abbott al dan niet van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht.
U gaat ermee akkoord dat, ongeacht de toepasselijke wetgeving ten spijt, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, u geen klacht kunt indienen of in beroep kunt gaan ten gevolge van of in verband met de website of deze onlinegebruiksvoorwaarden meer dan één (1) jaar na dergelijke klacht of beroep.

Algemeen

U gaat ermee akkoord dat deze onlinegebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze website de volledige overeenkomst tussen ons beschrijft met betrekking tot het onderwerp. De website werd gecreëerd en wordt beheerd conform de Belgische wetgeving. De voorwaarden van deze onlinegebruiksvoorwaarden zullen gecontroleerd worden door de Belgische wetgeving voor zover de Belgische wetgeving niet te niet gedaan wordt door toepasselijk dwingend recht, bv. consumentenrechten die op u van toepassing zijn. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website. Indien een bevoegde rechterlijke instantie oordeelt dat bepalingen van deze onlinegebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn, gaat u ermee akkoord dat de andere bepalingen van deze onlinegebruiksvoorwaarden van kracht blijven.

Geef ons feedbackgeneric image
FreeStyle Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt volgens de nieuwe EU GDPR/AVG-richtlijnen (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Bekijk het Privacybeleid hier.

Ok